Biogaz ściekowy

Corocznie na polskich oczyszczalniach ścieków powstają znaczne ilości osadów ściekowych, które są produktem ubocznym procesu oczyszczania ścieków. Osady ściekowe są niebezpieczne pod względem epidemiologicznym ze względu na występujące w nich bakterie chorobotwórcze, wirusy oraz pasożyty. Jednym ze sposobów przeróbki osadów ściekowych w tzw. osad ustabilizowany, który nie jest uciążliwy dla środowiska, jest proces biologicznej, beztlenowej biotransformacji (fermentacji metanowej). W wyniku tego procesu następuje stabilizacja (unieszkodliwienie) osadów ściekowych, znacząca redukcja ich finalnej ilości oraz generowany jest biogaz, którego głównym składnikiem jest metan stanowiący cenne źródło energii (odnawialne źródło energii).

Z 1 tony mokrych osadów ściekowych można uzyskać od 35 do 280 m³ biogazu w zależności od składu osadu. Energia wyprodukowana z biogazu jest wykorzystywana głównie na potrzeby własne oczyszczalni, które charakteryzuje duże zapotrzebowanie na energię elektryczną i ciepło. Wykorzystanie biogazu zmniejsza zużycie surowców konwencjonalnych oraz emisję zanieczyszczeń z ich spalania. Energia z biogazu jest energią czystą, nie obciąża środowiska naturalnego, a ponadto poprawia bilans energetyczny i finansowy przedsiębiorstwa.

Osady z komunalnych i przemysłowych oczyszczalni ścieków (dane GUS, raport „Ochrona środowiska 2015”)

pobierz raport w formacie pdf

partnerzy

kontakt

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego
ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7
00-764 Warszawa

Tel.: +48 22 550 91 00
Fax: + 48 22 696 52 72

E-mail: upebi@upebi.pl